Konkurz NFD

Všeobecne do konkurzu sa dostane každá firma, ktorá má viac ako dvoch veriteľov so splatnými záväzkami dlhšie ako 90 dní po lehote spltnosti. V našom prípade NFD vďaka dvom po sebe protiprávne zvoleným predstaventvám, sa NFD dostalo do konkurzu s celkovo prihlásenými 549 veriteľmi a oni si prihlásili 863 pohľadávok s celkovým záväzkom do 11 mil.EUR. Čiže NFD nemalo iba dvoch veriteľov, ale až 549!!! Tento „brilantný“ výsledok hospodárenia sa podaril aktérom konfliktu za 3 roky ich „vládnutia“ kedy tvrdili členom, že oni sú lepší ako pôvodné predstavenstvo, ktoré 18 rokov budovalo NFD a počas svojej éry vždy rástol majetok a vždy tvorili zisky… ale po protiprávnom odvolaní predstavenstva, ktoré NFD rozvíjalo sa dostalo k moci vedenie ľudí, ktorým išlo o úplne niečo iné ako je pasívny príjem pre členov…

Aktéri konfliktu tvrdili, že oni firmu budú viesť lepšie ako tvorca myšlienky p.Cigánek a jeho know-how nepotrebujú.  Žiaľ realita ukázala pravý opak… Aktéri konfliktu krivo obvinili p.Cigáneka z rôznych vymyslených a vykonštruovaných podvodov a machinácií, ale p.Cigánek vyhral všetky súdy a dokázal, že on nepochybil ako aj poukázal na skutočné dôvody konania aktérov konfliktu.

Konkurz znamená pre družstvo fatálny koniec, lebo záväzky, ktoré aktéri konfliktu vytvorili za 3 roky ich „vlády“ raketovo narástli z nuly na niekoľko miliónov eur a spôsobili nezvratný devastačný stav NFD pre každého člena. Žiaľ aktéri konfliktu vytvorením záväzkov špekulatívne vytvorili viacero fiktívnych pohľadávok a znížili vlastné imanie družstva čo spôsobilo, že existujúci členovia budú mať vypočítaný vyrovnací podiel rovný nule, keďže existujúce záväzky sú viacnásobne vyššie ako majetok NFD a po čiastočnom uspokojení týchto záväzkov už pre členov družstva neostane žiaden majetok na vyplatenie ich vkladov. Tento stav sa dal zvrátiť, ak by súdy konali rýchlejšie a nedovolili by aktérom konfliktu predošlú reštruktúru, ktorá nebola ničím iným ako iba nástrojom na vytvorenie fiktívnych pohľadávok.

Aktuálny stav v konkurze je taký, že aktéri konfliktu sa pokúsili si prihlásiť vymyslené abnormálne vysoké pohľadávky, ktoré im však neprešli a všetky boli popreté a v tomto prípade ich diabolský plán vytunelovania družstva stroskotal. Počas konkurzu ešte advokátka aktérov konfliktu vylákala od členov tisíce eur za rôzne právne služby, ktoré urobial veľmi zle a navyše neskoro podala žaloby voči popretiu, čiže je zrejmé, že nikto z jej klientov nedostane nič. Jediné legitímne prihlásené pohľadávky sú tie, ktoré prihlasovali členovia, ktorí sa spojili a vykonali tak cez advokáta JUDr.Száraza kvalifikované prihlásenia. Aktéri konfliktu stihli však vytvoriť aj reálne záväzky, ktoré vznikli za neplatenie preddavkov na daniach, sankcií (ktoré im daňový úrad vyrúbil), soc. a zdravotnej poisťovni, za mzdy, leasing, elektrinu, plyn… Čo v súčte bude približne do 100.000 EUR. Aktéri konfliktu vytvorili najväčšie záväzky nezmyselnými rozhodnutiami ako bolo zrušenie projektu CreditPay, alebo vylúčenie vyše 1000 členov NFD, ktorých plánovali vyhodiť bez akéhokoľvek vyplatenia ich vyrovnacích podielov, čo bolo rozhodujúci moment nárastu záväzkov a ukončenia podnikania NFD. Samozrejme tých fatálnych rozhodnutí, ktoré vykonali bolo omnoho viac. Týmto konaním zadlžili pred tým nezadĺžené družstvo NFD a vytvorili mu obrovské straty a záväzky a tým sa začal koniec NFD.