Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť? Prečo spracúvame osobné údaje?

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje? Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Dochádza k cezhraničnému prenusu Vašich osobných údajov?

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Ako získavame Vaše osobné údaje?

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? Ako chránime Vaše osobné údaje?

Cookies

Sociálne siete

Podmienky ochrany súkromia

Vážení členovia družstva a zamestnaci,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné infor- mácie o spracúvaní Vaších osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pobyte takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”). Tieto pod- mienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobým o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane členov družstva, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachá- dzajúcich sa v našich priestoroch.

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúvavá Vaše osobné údaje je NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so síd- lom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 364 77 494 (ďalej len “ NFD”)

Kontaktné údaje našej zodpovednosti osoby:

e-mail: dataprotectection@nfd.sk

korešpondečná adresa: zodpovedná osoba, NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, Popradská 17/670,

064 01 Stará Ľubovňa

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme mohli poskytnúť svojim členov riadne služby, produkty a zákaznícku podporu,  aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základ
  Mzdové a personálne účelyPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
  Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
Ochrana zdravia a bezpečnosti na pracoviskuPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
  Registratúrne účelyČlánok 89 GDPR v spojitosti so Zákonom o archívoch a registratúrach
  Uzatváranie prihlášok do družstvaPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Vybavovanie mailovej a telefonic- kej komunikácie v súvislosti s členstvom družstvaPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Uzatváranie zmlúv o prevode po- dielovPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Uzatváranie a plnenie zmlúv Pro- gram VacationPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Zabezpečenie rezervácie pobytu prostredníctvom dovolenkových zámienPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Uzatváranie a plnenie zmlúv Ze- lený podielPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Uzatváranie a plnenie Zmlúv o užívaní motorového vozidlaPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Zabezpečenie evidencie člen- ských vkladovPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
  Zabezpečenie evidencia poštyPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
Zabezpečenie ochrany pred lega- lizáciou príjmovPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
  Zabezpečenie IT bezpečnostiPlnenie zákonných povinností (č.6 ods. 1 písm.c) GDPR)
Spracovanie elektronickej objed- návky v Tržnici družstvaPlnenie zmluvy (č. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Oprávnený záujem (č.6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Zasielanie newslettra s informá- ciami o novinkách a diani sa v družstveOprávnený záujem (č.6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Zasielanie marketingovej komuni- kácie (newsletter)Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní osobných  údajov na vyššie uvedené účely predstavujú:

–  preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

–  zasielanie newslettra s informáciami o novinkách o diani sa v družsve.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

K osobným údajom okrem nás, naších zamestnancov môžu mať prístup aj zmluvní sprostredkova- telia, obchodní partneri, ktorých zoznam sa nachádza nižšie v tabuľke.

SprostredkovateľÚčel
Payment Institution NFD a.s., Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46847162, Slo- venská republikaspracúva osobné údaje za účelom poskytova- nia platobných služieb
RCI Europe trading as 7Across UK and Europe, spoločnosť so sídlom: Haylock House, Kettering Parkway, Kettering Venture Park, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY, spoločnosť registrovaná v Anglicku pod čís- lom: 01148410, Veľká Británia,spracúva osobné údaje za účelom rezervácie dovolenkových pobytov
Holiday NFD Spain SL, spoločnosť so síd- lom: Avenida de La Central 14, 12594 Orope- sa, Castellón, Španielsko, NIF: B12921516spracúva osobné údaje za účelom zabezpeče- ia rezervácie dovolenkových pobytov
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 821 04, IČO: 48 121 347spracúva osobné údaje za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia
Marián Markuš, Trieda SNP 28, 97 401 Ban- ská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 364 561spracúva osobné údaje za účelom sprostred- kovania predaja

Dochádza k cezhraničnému prenusu Vašich osobných údajov?

Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany.

V niektorých prípadoch poskytujeme Sprostredkovateľovi (DAE) osobné údaje tých členov druž- stva, ktorí využívajú dovlenkový program. Sprostredkovateľ tieto osobné údaje zasiela aj do tre- tích krajín, v závislosti od členom vybranej destinácie pobytu, na účely rezervácie pobytu  pro- stredníctvom dovolenkových zámien.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s práv- nym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Pre skvalitnenie nami poskytovaných služieb spracovávame Vaše osobné údaje automatizovane. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú využívané auto- matické informačné systému, napríklad IT aplikácie, softvér a pod. NFD aktuálne nevykonáva profi- lovanie.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na kotré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov.  Ak z právnych

predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našich interných predpisov a nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné úda- je ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spra- cúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania alebo kritéria na jej určenie
    Mzdové a personálne účelyPočas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanei určitých dokumentov (spravidla 5 až 10 rokov, v niektorých prípadoch až 70 rokov od narodenia zamestnanca).
  Účtovné a daňové účely  10 rokov
Ochrana zdravia a bezpečnosti na pracovisku  5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
  Registratúrne účelyod 5 do 30 rokov, viď registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry
  Uzatváranie prihlášok do družstva  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Vybavovanie mailovej a telefonickej komunikácie v súvislosti s členstvom družstva    Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Uzatváranie zmlúv o prevode podie- lov  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Uzatváranie a plnenie zmlúv Program Vacation  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Zabezpečenie rezervácie pobytu prostredníctvom dovolenkových zá- mien    Po dobu trvania pobytu
Uzatváranie a plnenie zmlúv Zelený podiel  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Uzatváranie a plnenie Zmlúv o užíva- ní motorového vozidla  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Zabezpečenie evidencie členských vkladov  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
  Zabezpečenie evidencia pošty  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Zabezpečenie ochrany pred legalizá- ciou príjmov  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
  Zabezpečenie IT bezpečnosti  Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Spracovanie elektronickej objednáv- ky v Tržnici družstva  Do doby doručenia objednávky
Preukazovanie, uplatňovanie a obha- jovanie právnych nárokov (právna agenda)    Po dobu trvania v družstve + 5 rokov od zrušenia členstva
Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania alebo kritéria na jej určenie
Zasielanie newslettra s informáciami o novinkách a diani sa v družstve  Po dobu trvania v družstve
Zasielanie marketingovej komuniká- cie (newsletter)  Po dobu trvania v družstve alebo po odvolanie súhlasu

Ako získavame Vaše osobné údaje?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo pl- nenie zmluvného vzťahu,  poskytnutie  osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná  na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov má následok neuzravretie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej  zákon-

nej povinnosti, poskytnutie  Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená úloha zabezpečená alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie o ktoré nás žiadate.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov  oprávnený záujem a

využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov  súhlas so spracúva- ním osobný údajov, nie ste povinný poskytnúť Vaše osobné údaje. Udelený súhlas máte právo ke- dykoľvek odvolať. Nesposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše infomor- movanie o novinkách.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

1.  Právo požadovať  od predádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)  účely spracúvania;

b)  kategórie dotknutých osobných údajov;

c)  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)  ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknu- tej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti ta- kémuto spracúvaniu;

f)   právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)  ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)  existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Naria- denia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, in- formácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada- la o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

2.  Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhláse- nia.

3.  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vyma- zať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)  dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)  osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)   osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku

8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na do- stupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane tech- nických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných úda- jov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu ale- bo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h)

a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d)  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvede- né vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4.  Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)  dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho pre- vádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)  spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)  dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do ove- renia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie

alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzko- vateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5.  Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovate- ľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spra- cúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6.  Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva)

podľa článku 21 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie pro- ti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo f) (spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana) nariadenia vrátane namie- tania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľ- vek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo na- mietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejné- ho záujmu.

7.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá Osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej re- publiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä ak sa domnieva, že je dotknutá na svo- jich právach ustanovených Nariadením.

8.  Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknu- tá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)  emailovou správou zaslanou na adresu dataprotection@nfd.sk

b)  zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvo- lanie súhlasu“ na obálke.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme pre to všeobecne akceptované tech- nické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Cookies

Na našej internetovej stránke sú používané tzv. cookies, aby sme mohli jej obsah a dizajn prispô- sobiť vašim preferenciám.

Súbory cookies sú chápané ako IT údaje, vrátane, ale bez obmedzenia textových súborov, uložené užívateľom v počítači s účelom použitia webových stránok. Tieto textové súbory, umožňujú roz- poznať počítač užívateľa a zobrazenie webovej stránky relevantným spôsobom, prispôsobením preferenciám užívateľa.

Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webových stránok z ktorej pochádzajú, čas uloženia na počítači a originálne číslo.

Súbory cookies sa používajú za účelom prispôsobenia obsahu webových stránok k preferenciám užívateľa a k optimalizácií využitia webových stránok. Sú tiež používané pre prípravu anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako môže užívateľ čo najlepšie využiť webové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu, s výnimkou osobných údajov užívateľa.

Používame dva typy cookies “session” a “persistent” cookies. Session cookies sú dočasné textové súbory, ktoré zostávajú na počítači užívateľa, kým sa odhlási z internetovej stránky alebo zatvorí aplikáciu webového prehliadača. Persistent cookies sú uložené v zariadení používateľa na čas ur- čený v parametroch súboru cookies alebo dovtedy, kým ich používateľ odstráni.

Osobné údaje zhromaždené pomocou súborov cookies môžu byť zhromažďované len na vykoná- vanie určitých funkcií pre užívateľa. Tieto dáta sú šifrované takým spôsobom, aby neumožnil prí- stup pre neoprávnené osoby.

Aplikácia na prehľadanie webových stránok používa možnosť ukladania súborov cookie na počíta- či v predvolenom nastavení. Tieto nastavenia možno zmeniť tak, že automatická správa súborov cookie je blokovaná v nastavení webového prehliadača alebo je užívateľ informovaný zakaždým, keď sú cookies odoslané na jeho počítač.

Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch pracovania so súbormi cookies sú k dispozícii v aplikácii (webového prehliadača) nastaveniach. Obmedzenie použitia súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie na internetových stránkach.

Sociálne siete

NFD prevádzkuje sociálnu stránku na Facebook. Na spracovanie osobných údajov prevádzkovate- ľom platformy sociálnych médií máme iba obmedzený vplyv. Tam, kde dokážeme ovplyvniť a mô- žeme parametrovať spracovanie dát, pôsobíme v rámci možností, ktoré sú nám dostupné, aby prevádzkovatelia platformy sociálnych médií s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru služby, nastavuje vlastné ustanovenia o ochrane osobných údajov a udržiava vzťah používateľa k týmto dátam. Okrem toho je prevádzko- vateľ sám zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa dát Vášho profilu používateľa, ku ktorému my nemáme prístup.

Podrobnejšie informácie k spracovaniu dát prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a ďalšie možnosti uplatnenia svojich práv nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov prevádzkovate- ľom platformy sociálnej sietí: https://www.facebook.com/privacy/explanation