Naše finančné družstvo

Finančné ukazovatele

z výročnej správy NFD za rok 2017

Majetok NFD v aktuálnej hodnote 6 576 090 EUR  sa skladá z:

A: neobežný majetok 4 874 752 EUR
I. táto suma sa skladá:
• dlhodobý nehmotný majetok 293 667 EUR
• dlhodobý hmotný majetok 1 546 133 EUR
• dlhodobý finančný majetok 3 034 952 EUR

 

B: obežný majetok  1 637 892  EUR
I. táto suma sa skladá:
• zásoby 584 EUR
• krátkodobé pohľadávky 807 025 EUR
• finančné účty /banky, pokladňa/ 830 283 EUR
  – v tejto sume je aj reálny zostatok v CP 744 804 EUR

 

C: časové rozlíšenie 2 686 EUR
I. táto suma sa skladá:
• náklady budúcich období 2 686 EUR.

Výnosy celkom: 1 389 204,41  EUR
Náklady celkom: 1 208 428,53  EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením: 180 775,88 EUR
Daň 21 %: 73 138,20 EUR
Účtovný zisk: 107 637,68 EUR
Odpisy: 89 718 EUR
Čisté obchodné imanie: 046 650 EUR
Zapisované imanie celkom: 717 778 EUR
Zapisované imanie: 581 409 EUR
Nezapisované imanie: 5 136 369 EUR
Nezapisované imanie z platobného účtu Western Union
business solution (CreditPay): 744 804 EUR